موسسه بهداشت معنوی با هدف مقابله دانش‌بنیان با “شبه‌جنبش‌های معنوی” فعالیت خود را از سال ۱۳۸۹ آغاز کرده است. راهبرد اصلی این مجموعه در مواجهه با این پدیده «روشنگری پیشگیرانه» است.

در همین راستا پایگاه جریان شناسی معنویت های نوظهور (جمن نیوز) با انعکاس آخرین رویدادها و انتشار یادداشت‌های علمی در موضوع شبه‌جنبش‌های معنوی در صدد روشنگری نسبت به این موضوع در بین افکار عمومی و نخبگانی است.