حضرت آیت الله فاضل لنکرانی
در دیدار با رئیس و هیئت مدیره موسسه بهداشت معنوی
حکومت، حوزه و مردم به عنوان سه رکن جامعه باید برای مقابله با عرفان های کاذب همکاری کنند