حضرت آیت الله کعبی (زید عزّه)
در دیدار رئیس و هیئت مدیر مؤسسه بهداشت معنوی
عرفان های کاذب زیرمجموعۀ ولایت الشیطان هستند… مبارزه با بدعت جهاد است و عرفان های کاذب بدعت های عصر جدید هستندو کار حوزه های علمیه مبارزه با بدعت هاست… ویژگی مشترک عرفان های کاذب عقل ستیزی شریعت ستیزی و ادعای ارتباط های غیبی است.