هسته های استانی

هسته های استانی

موسسه بهداشت معنوی با تشکیل هسته های استانی در صدد گسترش صف مقابله با عرفان های کاذب در سراسر کشور است.

هسته های استانی موسسه بهداشت معنوی با هدف گسترش جبهه مقابله با عرفان های کاذب در سراسر کشور ایجاد می شوند. این هسته ها با توجه به نیازهای بومی و منطقه ای خود، و با رویکرد روشنگری پیشگیرانه، اقدام به برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی و آموزشی در موضوع عرفان های کاذب می نمایند.

تاکنون موسسه بهداشت معنوی سه هسته در استان های تهران، فارس و اصفهان راه اندازی نموده است.

افرادی که مایل به راه اندازی مراکز مشابهی در سایر استان ها هستند، می توانند از طریق تماس با دفتر مرکزی موسسه بهداشت معنوی در قم، درخواست خود را مطرح نموده تا نسبت به بررسی آن اقدامات لازم صورت گیرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه بهداشت معنوی تماس بگیرید. ۰۲۵۳۲۹۳۲۲۷۲