همکاران

مقابله با پدیده عرفان های کاذب، وظیفه خطیری است که تنها از عهده یک فرد و یا یک مجموعه بر نمی آید. خرسندیم که در این مسیر، همراهان دیگری نیز داریم. بسیاری از مجموعه های زیر به صورت مستقل و برخی دیگر با حمایت کارشناسی موسسه بهداشت معنوی در این جبهه فعالیت می نمایند.

  • سایر مراکز تحقیقاتی در موضوع جنبش های نوپدید دینی

  • CESNUR -Center for Studies on New Religionshttp://www.cesnur.org
  • INFORM -Information Network Focus on Religious Movementshttp://www.inform.ac