موسسه بهداشت معنوی با هدف مقابله دانش‌بنیان با “شبه‌جنبش‌های معنوی” فعالیت خود را از سال ۱۳۸۹ آغاز کرده است. راهبرد اصلی این مجموعه در مواجهه با این پدیده «روشنگری پیشگیرانه» ادامه مطلب