عرفان حلقه اسلامی نیست

خانم مغیثی دانش آموخته حوزه علمیه قم و کارشناس ارشد عرفان اسلامی و از پژوهشگران موسسه بهداشت معنوی در مصاحبه ای عرفان حلقه را ناهماهنگ با عرفان اسلامی دانست.

ادامه مطلب