رپ

جنگ روانی همتی درباره کی‌پاپ دامن خودش را گرفت
چگونه مدعی تخصص‌گرایی در دام کی‌پاپرها افتاد؟

جنگ روانی همتی درباره کی‌پاپ دامن خودش را گرفت

این جنجال هزاران نفر را به آتش جنگی مجازی کشیده بود و تازه داشت شعله‌های آن فرومی‌نشست، که جناب آقای همتی با سخنی نابجا خود را به میان آتش افکند. نتیجه اخلاقی اینکه بهتر است کسانی که به تخصص‌گرایی معتقدند و خود را اقتصاددان می‌دانند، در امور فرهنگی اظهارنظر نکنند.