زهرا فاطمی راد

تحلیل روان‌شناختی موضوع حجاب در تئاتر جابر
حجاب، هسته‌ای، بسیج و ترور در یک قاب

تحلیل روان‌شناختی موضوع حجاب در تئاتر جابر

سوگمندانه باید گفت استقبال از چنین تئاتری نشان‌دهندهٔ خالی بودن عرصۀ هنر از ارائه‌هایی فاخر و غنی برای قشر نوجوان و بخصوص دختران است؛ نوجوانانی که از سویی دل در گرو فطرت الهی دارند و از سویی آماج هجمه‌های مسموم فرهنگی‌اند.

تکذیب یک شایعه و آسیب‌شناسی تئاتر جابر
انتقاد همچنان پابرجاست

تکذیب یک شایعه و آسیب‌شناسی تئاتر جابر

در عین حال باید این نکته را متذکر شد که هیچ گونه منعی از انتشار نقدهای بعدی وجود ندارد و در صورت لزوم مطالب انتقادی در خصوص تئاتر جابر منتشر خواهد شد.