سهیلا موحدی

آگاهی، خدا و خودشناس در یوگا
پیشکسوتان یوگا پاسخ می دهند

آگاهی، خدا و خودشناس در یوگا

هیچ دینی کامل نیست، ولی یوگا کامل است. هرکس یوگا را ورزش بداند کوته‌نظر است. یوگا سیستم علمی-عملی خودشناسی است. بدون اغراق یوگا مرا با عرفان خاصی آشنا کرد که سرلوحه آن تمرکز فکر بر ذات متعال است. سعی کنید علاوه بر تمرینات بدنی، تمام مفاهیم نظری یوگا را هم بیاموزید.