عرفان واره

عرفان واره‌ها؛ تبارشناسی و نقد مبانی فکری
به همت دکتر مسلم گریوانی منتشر شد

عرفان واره‌ها؛ تبارشناسی و نقد مبانی فکری

این کتاب که 416 صفحه دارد، توسط مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر به بازار کتاب عرضه شده و تاکنون دو بار به چاپ رسیده است.