متاریدینگ

حسن فراهانی ؛ از متاریدینگ تا برداشتن فاز اپوزیسیون
نتیجه چندین سال توهم آقای دکتر

حسن فراهانی ؛ از متاریدینگ تا برداشتن فاز اپوزیسیون

در نتیجه روشنگری خبرگزاری بهداشت معنوی بازار این مدعی دروغین کساد شد و بسیاری از شاگردانش از اطراف وی پراکنده شدند. در نتیجه به نظر می رسد حسن فراهانی تلاش می کند با گرفتن ژست اپوزیسیون در کانال تلگرامی خود دوباره توجهات را به سمت خود جلب کند.