ابراهیم خدابنده

آسیب‌شناسی فرقه های نوظهور

آسیب‌شناسی فرقه های نوظهور

فرقه ها برخی از بهترین اذهان جامعه را از آموزش و افکار مثبت، منحرف میکنند. بسیاری افراد به فرقه ها کشانده شدند؛ جایی که تمام سالهای عمرشان را فقط برای قدرت و منافع رهبر فرقه صرف نموده اند. به گزارش جمن نیوز؛ فرقه ها، مجموعه آسیب هایی را در دو سطح فردی و اجتماعی، متوجه […]