اختلاف خانوادگی

طلاق در عرفانهای کاذب

طلاق در عرفانهای کاذب

بروز اختلافات خانوادگی که در برخی موارد نیز منجر به بروز طلاق می شود، از جمله آسیب های رایج عرفان های کاذب است. تفاوت دیدگاه های عقیدتی میان زن و شوهر پس از ورود یک یا هر دوی آنها به یک فرقه انحرافی از جمله ریشه های بروز این آسیب است. واحد خبر استان خراسان […]