الهام احمدف

الهام احمدف مدعی جدید معنویت درمانی در راه ایران
مدعی جدید معنویت درمانی

الهام احمدف مدعی جدید معنویت درمانی در راه ایران

گفتنی است نمایندۀ وی در ایران در حال بررسی شرایط داخلی کشور است و تلاش دارد در صورت امن بودن فضای کشور برای الهام احمدف، او را به ایران دعوت کند.