انجمن اک

تأسیس خورشید نیوز توسط کمال الماسی جاف
تلاش فرقه اکنکار برای گسترانیدن تاریکی به کمک خورشید!

تأسیس خورشید نیوز توسط کمال الماسی جاف

به نظر می‌رسد با نزدیک‌تر شدن زمان انتخابات ریاست‌جمهوری، فرقه اکنکار نیز تلاش می‌کند با پروپاگاندا بر روی انتخابات ایران تأثیر گذارد.