اپوزیسیون ایران

قانون جذب آخرین راهکار سرنگونی حکومت در ایران
وقتی دشمنان ایران از همه چیز نا امید می شوند

قانون جذب آخرین راهکار سرنگونی حکومت در ایران

به نظر می رسد اپوزیسیون آشفته نظام جمهوری اسلامی ایران درمانده از همه جا و ناامید از رفتن ترامپ دیگر راهی جز تمسک به خرافه ای چون قانون جذب ندارند تا شاید در رویای خود سراب براندازی را مشاهده کنند.