تجربه نزدیک به مرگ

شناخت مراحل 5گانه تجربه نزدیک به مرگ
تجربه نزدیک به مرگ نیاز به اعتبارسنجی دارد

شناخت مراحل 5گانه تجربه نزدیک به مرگ

موضوعی که در بررسی این تجربه ها اهمیت ویژه ای دارد، اعتبار این تجربه ها است. موضوع اعتمادآوری که این تجربه ها را قابل توجه کرده، این است که این تجربه ها برای انسان های بی دین نیز مانند افراد دیندار رخ می دهد؛