تطیّر

فال نیک و بد و قانون جذب از دیدگاه آیت‌الله مکارم شیرازی
بررس مبنای روایی فال نیک و بد

فال نیک و بد و قانون جذب از دیدگاه آیت‌الله مکارم شیرازی

آنچه می‌خوانید پاسخ این مرجع تقلید به پرسشی پیرامون فال نیک و بد و یا «تفال و تطیّر» است که امروزه از آن به عنوان«قانون جذب» یاد می‌شود.