جیم شانون

مجلس عوام انگلیس به بررسی وضعیت عرفان حلقه پرداخت
دخالت آشکار روباه پیر در جزئی‌ترین مسائل داخلی ایران

مجلس عوام انگلیس به بررسی وضعیت عرفان حلقه پرداخت

سخنرانان این جلسه موسی زاهد، مدیر اجرایی انجمن خاورمیانه برای توسعه، سارا ساعی از مسترهای مکتب عرفان حلقه، رضا حسین بر فعال حقوق بشر بلوچ و قصی دهقانی نماینده سازمان حقوق بشر اهواز در انگلستان (AHRO) بودند.