خاندان سلطنتی بریتانیا

خرافاتی که خاندان سلطنتی بریتانیا را احاطه کرده است
به بهانه خبر مُردن ملکه روباه پیر

خرافاتی که خاندان سلطنتی بریتانیا را احاطه کرده است

ازدواج اعضاء خاندان سلطنتی در ماه می ممنوع است. زیرا خاندان سلطنتی معتقد است ازدواج در پنجمین ماه سال بدشانسی به همراه دارد.