خاندان پهلوی

موضع‌گیری پائولو کوئلیو علیه مدعی تاج و تخت
پائولو کوئلیو سلطنت‌طلبان را شگفت‌زده کرد

موضع‌گیری پائولو کوئلیو علیه مدعی تاج و تخت

خفه شو. ساواک مُرد. مردم ایران از کشورشان در برابر هر کودتایی حمایت خواهند کرد.