داوود ماجانی

عبد حکیم توبه کرد!
اعترافات داوود ماجانی

عبد حکیم توبه کرد!

اخیرا و پس از تذکرات مکرری که به داوود ماجانی داده شد. نهایتا وی تغییر رویه داده و با انتشار چند فایل صوتی و تصویری از عبد حکیم و آموزه‌هایش اظهار برائت کرده است.