دلارام شریفی

دلارام شریفی و تناقض در رفع شبهه از ماهیت یوگا
مصاحبه روزنامه همشهری به دلارام شریفی

دلارام شریفی و تناقض در رفع شبهه از ماهیت یوگا

در این مصاحبه، هرچند دلارام شریفی تلاش می کند که با پنهان کردن ابعاد معنوی آن، صرفا به یوگا به عنوان یک ورزش نگاه کند. اما در خلال گفتگوی خود، به ناچار برخی ابعاد مرتبط با معنویت های نوپدید در یوگا را بیان می کند.