دکتر سایان

دکتر سایان

دکتر سایان

محمد حسین پور (ملقب به دکتر سایان) یکی از مدعیان دروغین معنویت در کرج است که مدتی است دامنه فعالیت های خود را گسترش داده است. حسین پور مدعی بنیانگذاری کاملترین سبک رزمی فلسفی جهان! با عنوان سایان است. استفاده از القابی چون «جوانترین عالم راهبر زمانه»، «جوانترین پیام آور دستور قلب به مغز در […]