راجنیش چاندرا موهان جین

تبدیل ارزش‌ها به ضد ارزش در مکتب اشو
عارف خانواده ستیز

تبدیل ارزش‌ها به ضد ارزش در مکتب اشو

نکتۀ جالب‌توجه اینکه آن چه اشو در جملات بالا از آن دفاع می‌کند، همان ایده‌ای است که تحت نام «کمون» توسط کمونیست‌ها تبلیغ می‌شد و آن چه در نظام کمونیستی به شکست انجامید، از سوی اشو تبلیغ می‌گردد.