رامایانا

آیا راما می‌تواند به ما کمک کند؟
استمداد از یک موجود افسانه ای اثری بر زندگی ما دارد؟

آیا راما می‌تواند به ما کمک کند؟

متاسفانه همراه با ورود یوگا به ایران، بخش اعظمی از فرهنگ هندوئیسم که مبتنی بر باورهای خرافی و عمدتاً متناقض با یکدیگر است نیز به ایران وارد شد.