رضا برنجکار

احضار روح، دروغ محض و شیادی است
گفتگو به رضا برنجکار؛ استاد دانشگاه تهران

احضار روح، دروغ محض و شیادی است

سنت خداوند اجازه نمی‌دهد که ارواح به این عالم بیایند اما اجازه می‌دهد در خواب برود ولی این بدین معنا نیست که هر خوابی دیدیم، ضرورتا همان فرد است. ممکن است خواب‌های الکی و تصورات ما باشد. خواب‌هایی که ما می‌بینیم یکی رویای صادقه است و دیگری «اضغاث احلام» است. اضغاث احلام تخیلات و تصورات انسان است.