رهبر معظم انقلاب

رهبر معظم انقلاب: پائولو کوئلیو نسبتی با معنویت ندارد
طعنه رهبر انقلاب به معنوی خواندن کوئلیو

رهبر معظم انقلاب: پائولو کوئلیو نسبتی با معنویت ندارد

درحقیقت من همه شخصیت‏‌های رمان‏‌هایم هستم. در کیماگر من چوپان هستم… در کتاب‌‏های دیگر من همیشه شخصیت مرکزی هستم. بیش‏تر کتاب‏‌هایم هر چند روایت‌‏های ادبی هستند، تخیلی صرف نیستند...