سابلیمینال

داستان جوداس پریست و دادگاه توطئه سابلیمینال
دردسرهای یک تئوری توطئه برای مشهورترین گروه هوی‌متال جهان

داستان جوداس پریست و دادگاه توطئه سابلیمینال

شواهد نشان می‌دهد که افراد باید به ادراک محرک آگاه باشند، پیش از اینکه حرکتی را پدید آورده یا واکنش‌های همیشگی‌شان به این محرک‌ها را تغییر دهند. بنابراین ادراک زیرآستانه‌ای نمی‌تواند یک انسان را به سمت مشخصی سوق دهد یا عمیقاً در بهبود عملکرد یک فرد مؤثر باشد.

امین عطایی؛ مارکتینگ سینما و شبه‌علم
معنویت به مثابه یک امر تفننی

امین عطایی؛ مارکتینگ سینما و شبه‌علم

امین عطایی مدعی است جهان وارد عصر جدیدی به نام عصر آکواریوس شده است. قبل از این عصر، دنیا در عصر حوت بوده که بیش از دو هزار سال به طول کشیده و در این دوران انرژی مردانه بر عالم حاکم بوده است.

سابلیمینال و محرک‌های زیرآستانه‌ای در شبه‌معنویت‌های نوین
سوءاستفاده از یک تئوری توطئه در عرفان‌های کاذب

سابلیمینال و محرک‌های زیرآستانه‌ای در شبه‌معنویت‌های نوین

محرک‌های زیرآستانه‌ای که با نام سابلیمینال مشهور شده‌اند، پدیده‌ای اثبات نشده در حوزه تبلیغات و بازاریابی بوده و اصرار می‌شود با پدیده تلقین همگام معرفی شود. پس از فراگیری موج سابلیمینال در جوامع غربی، تحقیقات جدیدی بر روی این پدیده صورت گرفت و درنهایت اثبات شده که سابلیمینال صرفا یک تئوری توطئه و حقه بازاری است.