سریال محکومین

سریال محکومین و تبلیغ یوگا در رسانه ملی

سریال محکومین و تبلیغ یوگا در رسانه ملی

 این سریال اپیزودیک در قسمت بیست و دوم خود یوگا را به عنوان راه حلی موثر برای حل اختلافات زناشویی معرفی کرد.