سلطنت طلبان

سلطنت‌طلبان کتاب‌‌های پائولو کوئلیو را  آتش زدند
همکار فتنه 88 و دشمن سلطنت‌طلبان

سلطنت‌طلبان کتاب‌‌های پائولو کوئلیو را  آتش زدند

این نویسندۀ برزیلی در واکنش به این اقدام در توئیتی نوشت: به دیدن صحنه های کارهایی که با کتاب هایم در سال های قبل در دیگر کشورها شد عادت دارم. زنده نگاه داشتن سنت سوزاندن کتاب توسط نازی ها...

موضع‌گیری پائولو کوئلیو علیه مدعی تاج و تخت
پائولو کوئلیو سلطنت‌طلبان را شگفت‌زده کرد

موضع‌گیری پائولو کوئلیو علیه مدعی تاج و تخت

خفه شو. ساواک مُرد. مردم ایران از کشورشان در برابر هر کودتایی حمایت خواهند کرد.