سوند برینکمن

محکم بایست اثری ضد خودیاری اما امیدبخش
اثری جذاب با ترجمه حمیدرضا توحیدی

محکم بایست اثری ضد خودیاری اما امیدبخش

بی‌تردید باید موج روشنگری و مقاومت علیه جریان خودیاری را در جامعه برانگیخت. این موج تغییرات فرهنگی عظیمی را با خود همراه می‌آورد که با وجود آنها اساس انسانیت، آزادی و معنویت از بین می‌رود و مردم به بردگان مادی تبدیل می‌شوند که خودشان مسئول بدبختی‌های خودشان هستند؛