سیدمجید حسینی

واکنش سیدمجید حسینی به آقای جون دل!
بله ما در تاریکی هستیم جون دل

واکنش سیدمجید حسینی به آقای جون دل!

ما نمی‌توانیم چشمانمان را بر سیاهی زندگی هموطنانمان ببندیم و به روشنایی دروغینی که شما و هم کاسه‌هایتان می‌گویید امیدوار باشیم.⁣