سید علیرضا جذبی

جنگ قدرت در میان دراویش و اقطاب
دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را؟

جنگ قدرت در میان دراویش و اقطاب

با درگذشت دکتر نورعلی تابنده قطب سلسله نعمت‌اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی حالا بنا بر وصیت او مهندس سید علیرضا جذبی طباطبایی از شیوخ شناخته شده این سلسله، مهندس معمار و استاد پیشین دانشگاه به عنوان قطب دراویش گنابادی منصوب شده است.