عرفان ساحری

عرفان سرخپوستی در ایران، گستره و هشدارها
باور کفرآمیز در قالب ادبیات داستانی

عرفان سرخپوستی در ایران، گستره و هشدارها

به گزارش بهداشت معنوی عرفان سرخپوستی از جمله عرفان های نوظهور است که در دهه های اخیر به کشور وارد شده و در این مدت توانسته است عده ای را به خود جذب کند. کتابهای تبلیغی زیادی از این فرقه در ایران به چاپ رسیده و در دسترس عموم قرار گرفته است. از این جریان […]