عصر آکواریوس

محسن فرشاد یکتا؛ وکیل سفارت انگلیس و مروج شبه‌علم در ایران
اختیار سرنوشت مخاطب در دستان موهومات باستانی

محسن فرشاد یکتا؛ وکیل سفارت انگلیس و مروج شبه‌علم در ایران

بسیاری از مباحث محسن یکتا در حد فرض‌های ریاضی یا فیزیکی هستند و هنوز معنا و مفهوم آن‌ها روشن نیست. نظیر موجودات فرازمینی، هوشمندی کائنات به معنایی که با ارتعاشات ارزیابی می‌شود.

امین عطایی؛ مارکتینگ سینما و شبه‌علم
معنویت به مثابه یک امر تفننی

امین عطایی؛ مارکتینگ سینما و شبه‌علم

امین عطایی مدعی است جهان وارد عصر جدیدی به نام عصر آکواریوس شده است. قبل از این عصر، دنیا در عصر حوت بوده که بیش از دو هزار سال به طول کشیده و در این دوران انرژی مردانه بر عالم حاکم بوده است.