عمادی اللهیاری

محمدعلی طاهری و اهانت به یک مادر داغدار
اهانت مدعی رحمت به مادر داغدار

محمدعلی طاهری و اهانت به یک مادر داغدار

چرا از عناوینی نسبت به فرزندم استفاده کردین که جگرم را سوزاندید؟ مگر شما خود را نماینده شبکه مثبت معرفی نکردید؟ مگر در درس‌های‌تان نمی‌گفتید که نباید در فاز منفی بروید؟