فاطمه صالحی

الگوبرداری فاطمه صالحی از ثمین
یوگا از بانکوک برای ایران

الگوبرداری فاطمه صالحی از ثمین

بررسی ها نشان می دهد فاطمه صالحی با ثمین در ارتباط بوده و از الگوی تبلیغاتی وی که مبتنی بر انتشار تصاویر نیمه عریان و شهوت برانگیز است، در پیش گرفته.