فاطمه مغیثی

فراسوی حلقه، کتاب سال بانوان
به قلم فاطمه مغیثی

فراسوی حلقه، کتاب سال بانوان

کتاب حاضر علاوه بر مطالعه اهم کتب، جزوات و سایت های مرتبط عرفان حلقه، از رویارویی با طرفداران و کسانی که از آن روی گردان شدند، بهره برد.

فراسوی حلقه به رمزگشایی از عرفان حلقه می‌پردازد
مصاحبه با دکتر فاطمه مغیثی

فراسوی حلقه به رمزگشایی از عرفان حلقه می‌پردازد

دکتر فاطمه مغیثی: عرفان حلقه نمونه خاصی از شبه‌جنبش‌های معنوی است. بومی‌سازی، سوءاستفاده از آیات و روایات، ایرانی بودن مؤسس آن و... از عواملی است که موجب گسترش آن شده است.