فدراسیون ورزش های همگانی

چرا مریم نوفرستی می خواهد از بهداشت معنوی شکایت کند؟
مدیریت شلخته مسئولین نهادهای فرهنگی نتیجه ای جز تغییر جای شاکی و متهم ندارد

چرا مریم نوفرستی می خواهد از بهداشت معنوی شکایت کند؟

این خبرگزاری در گزارش خود، با توجه به این که مریم نوفرستی با یک عنوان رسمی در ایران فعالیت می کند و باید قوانین کشور را -حتی با عدم اعتقاد به آن- بپذیرد، به تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در صفحۀ اینستاگرام مریم نوفرستی اعتراض کرد.