فراسوی حلقه

فراسوی حلقه به رمزگشایی از عرفان حلقه می‌پردازد
مصاحبه با دکتر فاطمه مغیثی

فراسوی حلقه به رمزگشایی از عرفان حلقه می‌پردازد

دکتر فاطمه مغیثی: عرفان حلقه نمونه خاصی از شبه‌جنبش‌های معنوی است. بومی‌سازی، سوءاستفاده از آیات و روایات، ایرانی بودن مؤسس آن و... از عواملی است که موجب گسترش آن شده است.