فیلم کوتاه ذن

فیلم کوتاه ذن برنده جایزه فیلم کوتاه ترکیه شد
نمایش موفق فلسفه کارما در فیلم کوتاه ایرانی

فیلم کوتاه ذن برنده جایزه فیلم کوتاه ترکیه شد

پیش از این نیز یک فیلم کوتاه دیگر ذن بر اساس فلسفه یین و یانگ (سیاه و سفید) ساخته شده و مبارزه دو مبارز را در ذهن آنها نشان می دهد، بدون آنکه در واقعیت با یکدیگر درگیر شده باشند که در نهایت منجر به شکست یکی از آنها در واقعیت می‌شود.