قم

برگزاری نمایشگاه معنویت های نوظهور در قم

برگزاری نمایشگاه معنویت های نوظهور در قم

نمایشگاه معنویت های نوظهور با هدف روشنگری درباره پدیده معنویت های نوظهوردر حاشیه همایش ملی معنویت های نوظهوردر قم برگزار می شود.