مارشال ویان سامرز

پیامبر دروغین فعالیت خود را به زبان فارسی آغاز کرد

پیامبر دروغین فعالیت خود را به زبان فارسی آغاز کرد

به گزارش جمن نیوز، فردی به نام «مارشال ویان سامرز» مدعی است در سال 1981 با شورای فرشتگانی که بر کار جهان نظارت دارند ارتباط گرفته و بزرگترین وحی ای را که تاکنون به بشریت داده شده، دریافت کرده است. مارشال در سال 1992 اقدام به تاسیس مرکزی با عنوان انجمن پیام جدید نموده که  […]