محسن خاتمی

اختلاف و فحاشی مبلغان اشو به یکدیگر
نتیجه اعتقاد به عرفان جنسی

اختلاف و فحاشی مبلغان اشو به یکدیگر

به گزارش بهداشت معنوی، اخیراً «محسن خاتمی» که از مترجمان آثار اشو است، با شخص دیگری به نام «فواد پاکروان» (ملقب به مهاجر) که مدعی است مفسر اصلی آثار اشو است، در تفسیر حرف های اشو در مورد مسائل جنسی به اختلاف نظر شدیدی برخورد کرده اند.   تصویر منسوب به مهاجر   در این […]