مریم نوفرستی

چرا مریم نوفرستی می خواهد از بهداشت معنوی شکایت کند؟
مدیریت شلخته مسئولین نهادهای فرهنگی نتیجه ای جز تغییر جای شاکی و متهم ندارد

چرا مریم نوفرستی می خواهد از بهداشت معنوی شکایت کند؟

این خبرگزاری در گزارش خود، با توجه به این که مریم نوفرستی با یک عنوان رسمی در ایران فعالیت می کند و باید قوانین کشور را -حتی با عدم اعتقاد به آن- بپذیرد، به تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در صفحۀ اینستاگرام مریم نوفرستی اعتراض کرد.

مریم نوفرستی؛ ترویج یوگا، بی حجابی و سگ بازی در یک پکیج تبلیغی
در سایه بی توجهی مسئولین به فضای مجازی و تبعات آن در فضای حقیقی

مریم نوفرستی؛ ترویج یوگا، بی حجابی و سگ بازی در یک پکیج تبلیغی

متأسفانه به دلیل عدم نظارت کافی بر شبکه های اجتماعی، همچنین بی توجهی مسئولان فدراسیون های ورزشی به معضلات اجتماعی و فرهنگی که ممکن است از مربیان دارای مجوز رسمی ایجاد شود، شاهد رشد فزایندۀ این موارد در فضای مجازی و حقیقی کشور هستیم.