مسعود رجوی

سریال خانه امن و آگاهی از عملکرد فرقه ها

سریال خانه امن و آگاهی از عملکرد فرقه ها

اعضای فریب خورده در فرقه ها، در گردابی از تئاتر فریب قرار می گیرند، که به راحتی نمی توانند از آن خارج شوند. آنها نمی توانند جور دیگری فکر کنند. اعضای فرقه آن طور نگاه می کنند و می فهمند، که فرقه ذهن و احساسات آنها را جهت دهی کرده است.