مصطفی اللهیاری

اهانت محمدعلی طاهری و عرفان حلقه به مرحوم اللهیاری
استادی که درس خود را بلد نیست

اهانت محمدعلی طاهری و عرفان حلقه به مرحوم اللهیاری

گفتنی است مرحوم آقای رضا عمادی اللهیاری در سال 86 وارد عرفان حلقه شده و تا ترم ششم کلاسهای عرفان حلقه را طی کردند اما پس از اینکه نادرستی افکار طاهری و انحرافات عرفان حلقه برایشان مسجل شد، در سال 1390 از این فرقه جدا شدند و با انجام مصاحبه هایی اقدام به روشنگری علیه این جریان کردند.