معنویت برای کودکان

تعالیم اهل‌بیت در ترویج معنویت برای کودکان و نوجوانان
چگونه از مربیان بی‌خطای معنوی بهره ببریم

تعالیم اهل‌بیت در ترویج معنویت برای کودکان و نوجوانان

اعجاز معنوی دعا در رابطۀ مستقیمی است که میان انسان و خدا از طریق دعا برقرار می‌شود. گاهی یک دعا تحولی را در کودک و نوجوان ایجاد می‌کند که ساعت‌ها درس و موعظه آن اثر را ندارد. زیرا در دعا قلب وارد ارتباطی نزدیک و حضوری با پروردگار می‌شود و گفتنی‌ها را احساس می‌کند و می‌یابد.

ترویج «معنویت برای کودکان» کابالیست ها توسط وزارت بهداشت 

ترویج «معنویت برای کودکان» کابالیست ها توسط وزارت بهداشت 

زینب برخورداری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دکتری منطق، به نقد برنامه «معنویت برای کودکان» پرداخت. وی همچنین اذعان داشت طراحان برنامه معنویت برای کودکان تحت تاثیر فلسفه کابالا هستند و مشخص نمی کنند که نهایت و غایت معنویت موجود در جهان به کجا می رسد. در واقع منشأ و غایت معنویت را بیان […]